3. Group: Giổ Tổ Nghệ Thuật by Triệu Mỹ Ngân at Người Việt Daily News on Sept 13, 2019